This project is funded by
the European Union


Články obsahují pouze názor partnera projektu - SZeŠ Lanškroun.
NA a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v nich obsažených.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


PROJECT

Tohoto projektu se zúčastnily čtyři zemědělské školy s podobným studijním programem a aktivitami. Spolupráce těchto institucí umožnila vzájemnou výměnu know how, zkušeností, získání dovedností a praxe. Cílovými skupinami byli studenti, učitelé a zaměstnanci těchto škol. Účastníci se tak mohli seznámit s výukou praxe a s prací v terénu, vzdělávacími programy a obory na školách obdobného typu v zahraničí, jejichž součástí jsou i školní farmy, kde se chovají hospodářská zvířata a zabývají se produkcí potravin (obzvláště mléčné a masné výrobky). Projektové aktivity se zaměřily na technologii výroby regionálních potravin a hledání způsobů, jak nové poznatky využít či začlenit do svých studijních plánů a využít v praxi. Jedná se například o mléčné produkty (sýr, jogurt, máslo), pekárenské a masné výrobky či výrobky z ovoce a zeleniny (víno, džemy, sirupy).

This project addressed four agricultural schools with very similar curriculum and activities. The cooperation among these institutions enabled them to exchange new know how, experience, to get new skills and training. Students and teachers could familiarize with practical lessons and fieldwork, school curriculums and different study branches in similar schools abroad. The school farms, which are parts of all these institutions, breed horses and domestic animals; they deal with food production (especially diary and meat products). The project activities should have explored production technologies of regional food and found new ways which could be used by other schools or be included into school curriculums. For example dairy processing (cheese, yogurt, butter), bakery and meat products, fruit and vegetable products (herbs, wine, jams, syrups) etc.