Aktivity projektu


Společná práce, společná zábava, společné vzdělávání, společný jazyk

Společná práce, jak teoretická tak i praktická, umožnila porovnat přístup k zemědělství z různých pohledů, zhodnotit a publikovat své dosažené výsledky, které mohou být dále využity nejen projektovými partnery, ale i dalšími zájemci z oblasti zemědělství. Během zahraničních pobytů studenti a učitelé pracovali na technologických listech, přípravili regionální potraviny a jejich ochutnávku. Důležitou součástí projektu byla práce v terénu a hodiny praxe, kdy si studenti osvojili způsoby chovu zvířat v partnerských zemích, získali informace o pěstování hospodářských plodin, technologii výroby potravin atd.

Současně si žáci procvičili dovednosti jak jazykové tak i v oblasti ICT, seznámili se s kulturou a zvyky dané země, se systémem vzdělávání, s problémy ekonomickými včetně zaměstnanosti v oblasti zemědělství.


Project activities

Common work, common fun, common education, common language

Common theoretical as well as practical work enabled to compare the approach to the agriculture from different views, to evaluate and publish adjusted results, which can be used not only by project partners but also by other interested persons within the agricultural area. The students and teachers worked on technological notes, prepared regional food and their tasting during their study visits and meetings in partners´ countries The important part of the project was to learn about the practical lessons and field work and the ways of animal breeding in the partners 'countries. They gained new information about planting, production technology of food etc.

The student also improved their language and ICT skills; they saw life, culture and customs in other countries as well as educational systems and economic problems including the employment in agricultural area.

FRANCE

EPLEFPA de BAZAS

PORTUGAL

Associação para a Valorização Agrária

CZECH REPUBLIC

SZeŠ Lanškroun, project koordinator

NORWAY

Skjetlein vgs.